skip to Main Content
026 - 3213174 (zuid) 026- 8200529 (noord) Stuur ons een mail

Kernwaarden

Onze visie

Bloeiend vrijeschoolonderwijs in een gezonde school waarin de kiem van het eigen levensdoel van het kind tot wasdom kan komen. Waarin de jonge mens met zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, inspiratie en plezier in leren, is toegerust voor goede en zekere stappen in het leven. Dat is onze opdracht!

Kernwaarden

De volgende kernwaarden zijn tijdloze principes die leidend zijn in al het werk dat wij doen:

Samenhang

Wij streven naar betekenisvolle samenhang tussen pedagogie, onderwijsinhoud, (school)omgeving en inrichting die zichtbaar wordt in het handelen van de leerkracht, de schoolleider en de ondersteuner. De samenhang wordt zichtbaar in het rooster, de compositie van periode- en vaklessen en de manier waarop we omgaan met ieder individueel kind ten opzichte van het geheel van de klas of de groep. Aandacht voor het individuele kind, de individuele leerkracht maar ook de individuele school wordt in samenhang beleefd met het geheel: de klas, het team, het geheel van Athena.

Meesterschap

De kern van het meesterschap zit in niet alleen in het kunnen en kennen, het beheersen van het vak, maar vooral in de attitude. De attitude van individuen en van de organisatie als geheel is lerend, open, reflectief en nieuwsgierig. Dat zijn voor ons de kenmerken van professionaliteit.

Aandachtigheid

Opvoeden van kinderen vraagt een wakkere blik, zorgvuldig en respectvol handelen en het aangaan van een verbinding. Wat geldt voor de relatie tot het kind geldt ook voor de relatie tot elkaar als volwassenen en de relatie met de wereld. Hierbij past een eerbiedige grondhouding, een veilige omgeving en het vermogen vreugde te beleven aan de verschillen tussen mensen.

Creëren

Creatief denken, nieuwe dingen een kans geven te ontstaan, vraagt discipline en scholing en het vrij worden van oplossingsgericht of ‘rendementsdenken’. Creativiteit kan gestimuleerd worden door een veilig en ‘vrij’ klimaat. Dat geldt voor het kind maar ook voor de volwassene. Wij willen kinderen opvoeden tot creatieve, initiatiefrijke, vrijdenkende en handelende mensen en als organisatie een klimaat scheppen waarin dat mogelijk is. Juist daarom zijn afspraken, duidelijke grenzen voor gedrag en goede omgangsvormen van groot belang.

Vitaliteit

Letterlijk levenskracht, de energie om te leven. Op organisatieniveau denken we aan duurzame inzetbaarheid van mensen, of het veerkrachtig kunnen zijn bij tegenslag of tegenwind. Op pedagogisch gebied denken we aan gezond onderwijs, onderwijs dat de hele mens aanspreekt en harmonie bevordert van lichaam en geest.

Moed

Levensmoed, de moed om beslissingen te nemen, om stappen te zetten, maar vooral om authentiek te durven zijn als mens en als schoolbeweging.

Wij hanteren de volgende uitgangspunten:

Cognitieve ontwikkeling én sociale vorming

De leerkrachten geven zo les dat het onderwijsaanbod past bij de onderwijsbehoefte en belevingswereld van de leerlingen, waarbij ruimte is voor zowel cognitieve ontwikkeling als sociale vorming. Dit houdt in dat ons onderwijs gericht is op de ontplooiing van een krachtig willen, een warm voelen, en helder denken en tegelijkertijd op het verkrijgen van kennis, inzichten en vaardigheden die in de huidige tijd nodig zijn.

Kind mogen zijn

Onze school wil een plek zijn waar kinderen met plezier hun eigen mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Kind mogen zijn, om mens te worden, daar geloven wij in.

Antroposofie als inspiratiebron

Onze pedagogische visie is ontleed aan de mens- en ontwikkelingsvisie vanuit de antroposofie. Dit is een inspiratiebron voor de leerkrachten. De kinderen krijgen dit niet als lesstof aangeboden.

Individualiteit

‘Vrij’ in het woord Vrijeschool betekent dat het kind bij ons op school een eigen individualiteit mag ontwikkelen. Daarnaast betekent ‘vrij’ dat wij ons onderwijs op een eigen manier inrichten. Dit komt tot uiting in ons leerplan.

Religieus maar niet specifiek gebonden

De Vrijeschool valt onder het algemeen bijzonder onderwijs, onderwijs met een eigen inhoud en didactiek, wel religieus, maar niet specifiek gebonden aan een geloofsrichting. Kinderen uit alle gezindten kunnen zich bij ons thuis voelen.

Jaarklassen

Op de vrijeschool werken wij met jaarklassen. Het onderwijs is niet vrijblijvend, het lesplan en de leerdoelen voor ieder schooljaar staan vast. Uw kind krijgt naast werk- en oefenmateriaal uit lesmethodes, opdrachten die zij op hun eigen manier kunnen uitwerken. Wij aan de door de overheid geformuleerde kerndoelen voor het basisonderwijs.

Jaarfeesten

De vieringen van jaarfeesten vormen een belangrijk onderdeel op onze school. Het zijn belangrijke knooppunten in het jaar. Door het vieren van de feesten wordt het sociale leven in de school en in de klassen versterkt. Door het meemaken van de feesten, deels door mee te werken in de voorbereiding van de feesten, ervaren en leren de kinderen de waarde van de jaarfeesten en de kwaliteit van de seizoenen.

Ouderbetrokkenheid

Wij hechten waarde aan de betrokkenheid van ouders bij onze school. Dit komt tot uitdrukking bij de jaarfeesten, de (toneel en klassen)uitvoeringen op school, maar ook participatie in werkgroepen en bij schoolactiviteiten en in het overleg met de Medezeggenschapsraad.

Uitgebreide informatie over onze school vind u in onze schoolgids.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Back To Top