skip to Main Content
026 - 3213174 (zuid) 026- 8200529 (noord) Stuur ons een mail

Medezeggenschap (GMR  en MR)

Sinds 1 januari 2007 is de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) van kracht. De stichting heeft een medezeggenschapsstatuut vastgesteld. Hierin is de medezeggenschap van ouders en medewerkers op schoolniveau en bestuursniveau beschreven. Ouders en medewerkers hebben op schoolniveau invloed via de lokale medezeggenschapsraad.

Samenstelling en samenwerking

In de Medezeggenschapsraad hebben  ouders en  leerkrachten zitting. De leden van de MR worden democratisch gekozen. Alle ouders en leerkrachten kunnen zich hiervoor kandidaat stellen tijdens driejaarlijkse verkiezingen. MR en directie werken nauw samen. In het overleg gaat het onder andere over schoolzaken zoals verbeteringen in het onderwijs, de schooltijden en hoe ouders kunnen participeren in de schoolorganisatie. De vergaderingen zijn openbaar met uitzondering van te voren aangekondigde vertrouwelijke onderwerpen. In het MR-reglement staat beschreven welke rechten en bijzondere bevoegdheden de MR heeft.

De leden van onze MR

Oene Klumper (oudergeleding, voorzitter)

Annemarie Smits (oudergeleding, secretaris)

Paul Alfing (oudergeleding)

Jesse de Jong (personeelsgeleding)

Antoinette de Bruijn (personeelsgeleding)

De MR werkt met een jaarplanning. De vergaderdata worden tevens via het schoolbericht aangekondigd. Ouders kunnen meedenken door hun wensen en vragen door te geven aan de MR.

Emailadres MR: mr@parcivalschool.nl

Ouderwerkgroepen

Op school zijn werkgroepen actief waar ook ouders een rol in spelen. Zo hebben we een muziekgroep en zetten ouders zich in bij de schoonmaak van de klassen en het Luizenpluizen. Wij zijn erg blij met extra handen waardoor we de school en het onderwijs nog beter voor de kinderen kunnen maken. Het aanmelden voor een werkgroep of hulp bij onderhoud, schoolactiviteit of anderszins kan via de klassenleerkracht of Administratie.

Back To Top