skip to Main Content
026 - 3213174 (zuid) 026- 8200529 (noord) Stuur ons een mail

Informatie over VO doorstroom 2023-2024

Adviesprocedure

Iedere leerling krijgt aan het einde van de basisschool een schooladvies waarmee zij/hij zich kan inschrijven op een school voor voortgezet onderwijs. De klassenleerkracht baseert dat advies op haar beeld van de leerling ten aanzien van de werkhouding, motivatie en toets opbrengsten. Directie en intern begeleider(s) zijn betrokken bij de vaststelling van het passende advies.

Eind 5e klas wordt er een voorlopig schooladvies gegeven.

Eind maart 6e klas wordt het definitieve schooladvies gegeven.

Na het maken van de doorstroomtoets kan het definitieve advies nog worden bijgesteld als de doorstroomtoets beter is gemaakt dan het gegeven advies.

Uitstroomverwachting/pré-advies

Het pré-advies komt tot stand doordat alle relevante gegevens te analyseren en besproken worden door de leerkrachten van de huidige klas en de intern begeleider. De pré-adviezen worden besproken met de directie en eventueel leerkrachten van voorgaande klassen als dat nodig is. Hierna zal vastgesteld worden wat het meest passende pré-advies is, op basis van de gegevens in het leerlingdossier. Deze verwachting ten aanzien van het advies wordt in een 15-minutengesprek met de ouders besproken.

Voorlopig schooladvies: uiterlijk woensdag 31 januari

Ook in klas 6 wordt het leerlingsdossier aangevuld. Het compleet ingevulde dossier, dan voorzien van de informatie uit klas 4,5 en 6 vormt daarmee de basis voor een nieuw overleg tussen leerkracht(en) en intern begeleider. Directie wordt op de hoogte gebracht van de adviezen die zijn geformuleerd. Hierna worden de voorlopige adviezen met ouders en kinderen worden gedeeld, tijdens de adviesgesprekken.

Doorstroomtoets: dinsdag 6 en woensdag 7 februari

In januari-februari maken de leerlingen de doorstroomtoets. Op de Parcivalschool kiezen wij ervoor de IEP-toets af te nemen. De doorstroomtoets toetst wat de leerlingen in acht jaar primair onderwijs hebben geleerd. Leerlingen hoeven er dus niet speciaal voor te leren. De doorstroomtoets bestaat uit de onderdelen Lezen, Taalbeschouwing en Rekenen. Uit de doorstroomtoets komt een toetsadvies. Aan de hand van het toetsadvies wordt een definitief schooladvies geformuleerd. Het definitief schooladvies is gelijk aan het basisschooladvies, tenzij de het toetsadvies van de doorstroomtoets hoger is dan het eerder gegeven basisschooladvies. In dat geval wordt het definitieve schooladvies, in de meeste gevallen, bijgesteld in overeenstemming met het toetsadvies. Bij het niet naar boven bijstellen van het definitieve schooladvies zal er door de school beargumenteerd worden waarom niet. Ouders worden op de hoogte gebracht door de klassenleerkracht of het voorlopig schooladvies omgezet wordt naar een definitief advies of dat het advies moet worden heroverwogen/ bijgesteld moet worden.

Open dagen: januari en februari

In deze periode organiseren VO-scholen open dagen. Je kunt dan ’s avonds of in het weekend langs op de scholen om de sfeer te proeven. Door dit te doen kun je een weloverwogen keuze maken over op welke school je je wilt inschrijven.

Onderwijskundig Rapport: uiterlijk vrijdag 22 maart

Zodra de gegevens van de doorstroomtoets binnen zijn, worden ook deze opgenomen in de concept-versie van het Onderwijskundig Rapport (OKR). Dit zijn het aanmeldformulier, het sociaal-emotionele formulier, het adviesformulier en het eventuele ontwikkelingsperspectief (OPP) als dat er is. Ouders hebben de mogelijkheid hun visie toe te voegen aan het document.

Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart het definitieve schooladvies.

Schooladvies: uiterlijk 24 maart

Tussen 24 maart en 31 maart melden alle ouders hun kinderen aan bij de school van keuze. Deze centrale aanmeldweek geldt voor alle leerlingen die naar het VO gaan. Leerlingen die naar het speciaal onderwijs gaan, kunnen zich met een voorlopig schooladvies al eerder aanmelden bij het VSO. Ouders ontvangen een kopie van het aanmeldformulier, deze kopie leveren ouders in bij de school van keuze.

Aanmelden op het VO: tussen 24 en 31 maart

Het kan voorkomen dat op een VO-school meer aanmeldingen zijn dan dat er plek is in de brugklas(sen). Daarom kan er gebruik gemaakt worden van voorrangsregels (bijvoorbeeld een broer of zus op de betreffende school) en loting en matching. De Parcivalschool kan geen invloed uitoefenen op het al dan niet bemachtigen van een plek op een VO-school. VO-scholen nemen aanmeldingen aan als het advies overeenkomt met wat de school aanbiedt.

Back To Top